Hoppa till sidans innehåll

Dagordning till årsmötet

05 MAJ 2021 21:08
  • Skapad: 05 MAJ 2021 21:08

§1. Mötets öppnande

 §2. Val av ordförande för mötet Valberedningens förslag till mötesordförande är Kerstin Krystadius.

 §3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet Styrelsen utser Svante Dackemyr 

§4. Upprättande av röstlängd   

§5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

§6. Fastställande av dagordningen 

§7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

§8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.  

§9. Revisorernas berättelse 

§10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 18 § andra stycket angivna antalet Klubbens stadgar beviljar 4–6 ledamöter samt 1-2 suppleanter. Valberedningens förslag är en styrelse för 2021 bestående av en ordförande, 5 st. ledamöter och 2 suppleanter. 

§13. Val av ordförande för föreningen Valberedningens förslag är Cecilia Dackemyr på 2 år 

§14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter Kvar i styrelsen under 2021 är Kassör Therese Kågemyr och Sekreterare Fanny Skotte. 

Valberedningens förslag för 2021 är:  till ny ledamot Joachim  Heed på 2 år, omval av ledamöterna Svante Dackemyr och Kenneth Kågemyr på 2 år  samt till suppleanter Lillemor Edvinsson och Marie Wedin på 1 år

§15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen Lithea Uhrbom utses som ungdomsledamot i styrelsen 2021 med  personlig suppleant Kerstin Madsen

 §16. Fastställande av ev. sektioner förutom ungdomssektionen inkl. val av grenledare Styrelsen föreslår att hopp-, dressyr-, körnings och distanssektioner förblir vilande och i stället bildas kommiteer, med 1-2 grenledare och en grupp intresserade för respektive gren. Förslag grenledare: Fälttävlan:  Cecilia Dackemyr, Körning: Marie Wedin, Hoppning vakant,  Dressyr vakant

§17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter Valberedningen föreslår omval av Anne Hederén samt nyval av Jonas Löfstrand som revisorer, förslag till revisorssuppleanter saknas.

 §18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen Antal ledamöter i valberedningen ska vara minst 2, vilket sittande valberedning anser räcker. Beslut: 

§19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen Nuvarande valberedning avgår och inga förslag på nya ledamöter finns 

§20. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har att representera med ombud  Förslag saknas

§21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år  Årsavgiften för 2022 föreslås vara oförändrad, dvs 400 SEK/år för senior och 350 SEK/år för junior. 

§22. Övriga ärenden :

Proposition 1:   Styrelsen föreslår angående befintligt ”Poängsystem för insatser för klubben”. Utnyttjandet har varit lågt, troligen pga att det är för krångligt att dokumentera och hantera utförda insatser. Styrelsen föreslår därför att poängsystemet läggs ned och i stället skapas ett ”Förmånssystem” enligt följande:  Medlem som lagt ned minst 16 timmar ideellt arbete under ett år för föreningen kan erhålla årskort på vår terrängbana, alternativt återbetalning (max 500 kr) av startavgift på våra tävlingar/ pay &….arrangemang efter begäran hos styrelsen. Insatsen måste kunna styrkas av grenledare, projekt/tävlingsledare eller styrelsemedlem. Förmånen är personlig. Undantagen är medlem som är förälder/vårdnadshavare. Denne kan överlåta förmånen till sin juniormedlem under förutsättning att folkbokföringsadressen är densamma för bägge. Styrelsen beslutar om begäran tillstyrks eller ej. 

Proposition 2:  Styrelsen föreslår att Svante Dackemyr utses till Hedersmedlem/ Ständig medlem. Svante har under åratal lagt en enorm mängd tid och engagemang på vår förening. Han har, delvis tillsammans, med andra engagerade medlemmar, byggt på - och skött vår anläggning. Det är tveksamt om vi hade klubbhuset, en välfungerande terrängbana och sandbanan med nytt staket utan Svantes insatser.

Proposition 3: SvRF har utkommit med nya normalstadgar vilket medför att Årks hittillsvarande stadgar måste omarbetas. Styrelsens förslag till nya stadgar måste biffallas av ett enigt årsmöte för att sedan insändas till SvRF för godkännande. 

§ 23. Mötets avslutande 

Skribent: Kerstin Krystadius
E-post: Adressen Gömd

Planerade aktiviteter 2022

Slottshoppet
7/5 ponny + häst

Pay & cross
8/5

Fälttävlan
Vårfälttävlan 21-22/5 

Åkerbohoppet inkl KM 2022
20/8

Regnbågshoppning
Pay & Jump

September
datum kommer senare

 


Har du material som ska publiceras eller synpunkter på webbsidan, kontakta Cecilia Dackemyr, webmaster

Åkerbo RKS verksamhetsplan hittar du här!

Postadress:
Åkerbo Rid & KS - Ridsport
Cecilia Dackemyr, Uvedalsgatan 40
58931 Linköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: cecilia.dackemyr@gma...